STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Oddział Ratownictwa Wodnego

w Opolu

R o z d z i a ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu., zwane dalej „OSP ORW”. 2. Stowarzyszenie OSP ORW działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), oraz niniejszego statutu a jako prowadząca działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) a także, przepisów wykonawczych do ustawy. 3. Stowarzyszenie OSP ORW posiada osobowość prawną. 4. Siedzibą OSP ORW jest Strażnica przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Budowlanych 1 45-202 Opole

§ 2

1. Terenem działania OSP ORW jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie na obszarze sąsiednich gmin ustalonym między wójtami w rejonie pomocy wzajemnej. 2. Stowarzyszenie OSP ORW jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”

§ 3 Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku OSP RP.

§ 4 Działalność OSP ORW opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP ORW może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł I I

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5
Celami i zadaniami OSP ORW są: 1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 3) udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach prowadzonych na akwenach wodnych , na wodzie i pod wodą, 4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 5) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, 7) działania na rzecz ochrony środowiska, 8) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1. 9) wykonywanie zadań w sferze działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie: – działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, – nauki, edukacji, oświaty i wychowania, – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, – ratownictwa i ochrony ludności, – porządku i bezpieczeństwa publicznego, – działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 6 Cele i zadania wymienione w § 5, OSP ORW realizuje przez: 1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, 2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, 3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego, 4) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP ORW i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,ORW 5) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej, 6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej, 7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną. 8) Prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego i sposobów poszukiwań pod wodą,

9) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

§ 7 1. Cele statutowe realizowane są w formie odpłatnej i nieodpłatnej. 2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest : – udział w akcjach ratowniczych, – udział w akcjach ratowniczo-poszukiwawczych – w zakresie Ratownictwa Wodnego i Podwodnego – w zakresie Ratownictwa Medycznego 3. Przedmiotem działalności odpłatnej jest: – organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, ​ –
​ wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego także internetowo, – organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, – prowadzenie robót i usług związanych z budowlami hydrotechnicznymi, – wynajem pomieszczeń remizy.

4. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP ORW, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP ORW podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

R o z d z i a ł I I I

CZŁONKOWIE OSP ORW, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
Członkowie OSP ORW dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej, 2) członków wspierających, 3) członków honorowych.

§ 9 Członkami zwyczajnymi OSP ORW mogą być: 1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych, 2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP ORW.

§ 10 Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacjicelówizadańochotniczejstrażypożarnej.Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§ 11 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP ORW oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku. 3. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo: 1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP ORW z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia, 2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP ORW z prawem głosu, 3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP ORW, 4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP ORW,

5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 13 Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP ORW, 2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP ORW oraz uchwał władz Związku, 3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach, 4) dbanie o mienie OSP ORW, 5) regularne opłacanie składek członkowskich. § 14 Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy.

§ 15
Członkostwo ustaje na skutek: 1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego, 2) skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP ORW w następujących przypadkach, a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie, b) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia, c) śmierci. 3) wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP ORW w następujących wypadkach: a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP ORW, 4) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarząd OSP ORW umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu,

5) od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP ORW, którego uchwała jest ostateczna, 6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,

7) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP ORW, a wydanych członkowi OSP ORW do użytkowania.

§ 16 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP ORW finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP ORW. 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 17 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP ORW. 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. 3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP ORW, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP ORW. .

R o z d z i a ł I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP ORW

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18
Władzami OSP ORW są: 1) Walne Zebranie Członków OSP ORW, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna.

§ 19 1. Uchwały władz OSP ORW zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez uprawnionych do głosowania. 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP ORW oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 20 1. Wybory władz OSP ORW odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym. 2. Kadencja władz OSP ORW trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz. 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§ 21 1. Walne Zebranie Członków OSP ORW jest najwyższą władzą OSP ORW. 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP ORW, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy: 1) Podjęcie uchwały o jawnym lub tajnym głosowaniu, 2) Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków czynnych, 3) Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów 4) W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania, 5) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP ORW,

6) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP ORW, 7) udzielenia absolutorium Zarządowi OSP ORW, 8) uchwalenie programu działania i budżetu OSP ORW, 9) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP ORW działalności gospodarczej, 10)wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 5-9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu, 11)wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób, 12)uchwalenie statutu OSP ORW lub jego zmiany, 13)ustalanie wysokości składki członkowskiej, 14)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia. 15) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP ORW, 16) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP, 17) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku, 18) nadawanie członkostwa honorowego OSP ORW, 19) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP ORW.

§ 22 1. Walne Zebranie Członków OSP ORW może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP ORW jest zwoływane raz na 5. lat, a sprawozdawcze 1 raz na rok. 3. Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 23 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP ORW zwoływane jest przez Zarząd OSP ORW: 1) z własnej inicjatywy, 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP ORW, 3) na żądanie 1/2 liczby członków OSP ORW.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP ORW powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania. 3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP ORW, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP ORW może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP ORW do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP ORW.

§ 24 Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP ORW oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD

§ 25 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa. 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu. 3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 26
Do zadań Zarządu należy: 1) reprezentowanie interesów OSP ORW, 2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP ORW,

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP ORW, 4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu, 6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP ORW oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP ORW, 7) zaciąganie w imieniu OSP ORW zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu. 8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP ORW. 9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP ORW dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak, 10) tworzenie zespołu ratowniczego, 11) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP ORW, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych, 12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP ORW powierzonych im zadań, 13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP ORW, 14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 27 Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP ORW.

§ 28 Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP ORW.

§ 29 Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu.

§30 Uchwały zarządu są podejmowane zwykła więszością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§31 Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP ORW prezes jednoosobowo lub wiceprezes i skarbnik działając łącznie.

§ 32 1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. 2. Do obowiązków naczelnika należy: 1) wnioskowanie do zarządu OSP ORW o wyznaczenie członków OSP ORW do wykonania zadań ratowniczych, 2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP ORW, drużyny młodzieżowej i kobiecej, 3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP ORW, 4) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 5) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP ORW, 6) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP ORW i nadzór nad jego sprawnością, 7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP ORW oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP ORW.

§ 33 Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP ORW naczelnik może stosować następujące wyróżnienia: 1) pochwałę ustną, 2) pochwałę w rozkazie naczelnika , 3) wystąpienie do Zarządu OSP ORW o przyznanie nagrody, 4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 34 Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP ORW naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne: 1) upomnienie ustne, 2) naganę w rozkazie naczelnika , 3) wystąpienie do Zarządu OSP ORW o wykluczenie członka z OSP ORW.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 35 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontrolnym OSP ORW odrębnym od organu zarządzającego stowarzyszeniem, nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru i do jej zadań należy: 1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ORW, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich, 2) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP ORW sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP ORW, 3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności, 4) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium. 2. Komisja Rewizyjna OSP ORW może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. 3. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 1) być członkami Zarządu, pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe, 3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni 5. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w ust. 4 pkt. 2 ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.

§ 36 Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 37 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. § 38 Uchwały komisji rewizyjnej są podejmowane zwykła więszością głosów.

§ 39 Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone przez Walne zebranie.

R o z d z i a ł V

MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP ORW

§ 40 1. Majątek i fundusze OSP ORW powstają z: 1) składek członkowskich, 2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 3) dochodów z majątku i imprez,

4) ofiarności publicznej, 5) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP ORW prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu. 2. OSP ORW może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP ORW. 3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP ORW służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP ORW.

§ 41
Zabrania się: 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP ORW w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”, 2) przekazywania majątku OSP ORW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych, 3) wykorzystywania majątku OSP ORW na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP ORW, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

R o z d z i a ł V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP ORW

§ 42 Zmianę statutu i rozwiązanie OSP ORW uchwala Walne Zebranie Członków OSP ORW większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 43 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP ORW może składać Zarząd OSP ORW z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków. 2. Zawiadomienie członków OSP ORW o terminie Walnego Zebrania Członków OSP ORW, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP ORW, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 44 1. W razie rozwiązania OSP ORW, Walne Zebranie Członków OSP ORW wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP ORW, uchwałę o rozwiązaniu OSP ORW podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora. 2. Pozostały po rozwiązaniu OSP ORW majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność Związku OSP RP . Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

​ R o z d z i a ł VII

​ ​ DZIAŁANIA RATOWNICZE

1.Działania ratownicze dla jednostki obejmować będą w szczególności:

1) Prowadzenie działań ratowniczych na terenie miasta Opola, a w przypadku zadysponowania przez Miejskie Stanowisko Kierowania na terenie sąsiednich gmin powiatu opolskiego.

2) Współdziałanie z Miejskim Stanowiskiem Kierowania Komendy Miejskiej PSP w Opolu w zakresie alarmowania, dysponowania, prowadzenia korespondencji telefonicznej i radiowej oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Udział i współpracę z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym, Planowania Obronnego i BHP Komendy Miejskiej PSP w Opolu w Organizacji szkoleń, ćwiczeń i zajęć szkoleniowych w celu uzyskania wymaganej gotowości do działań operacyjnych.

4) Informowanie Komendy Miejskiej PSP w Opolu o występujących na terenie miasta Opola.

5) Uczestniczenie w działaniach ratowniczych na terenie powiatu opolskiego na wezwanie Komendy Miejskiej PSP w Opolu, a także w przypadku bezpośredniego alarmowania jednostki.

2. wymagana liczba i poziom wyszkolenia ratowników w jednostce: 1) W celu wykonania zadań, o których mowa w pkt. 1 jednostka OSP ORW w Opolu będzie dążyć do utrzymania minimalnego stanu 12 wyszkolonych członków czynnych do prowadzenia akcji ratowniczych pod wodą.

2) W przypadku wystąpienia braków w zakresie minimalnych stanów określonych w ust.1 jednostka OSP ORW w Opolu przeszkoli ratowników.

3) Jednostka prowadzi i dokumentuje szkolenie doskonalące członków OSP organizowane wewnątrz jednostki.

3.Sposób utrzymania stanu gotowości jednostki OSP ORW w Opolu do działań ratowniczych, w szczególności w zakresie:

1) Sprawności technicznej i dyspozycyjności samochodów pożarniczych i ich wyposażenia – jednostka ma obowiązek bieżącego informowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Opolu o stanie gotowości operacyjnej w zakresie ustalonym przez Komendanta Miejskiego PSP w Opolu.

2) Przygotowanie ratowników do działań: Naczelnik OSP zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad: – wyznaczaniem członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych, – stanem wyszkolenia i dyspozycyjnością strażaków, – ważnością badań lekarskich, – kompletnością i sprawnością sprzętu ochronnego oraz wyposażenia osobistego strażaków, – prawidłową eksploatacją, konserwacją sprzętu i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu OSP

3) Przebiegu alarmowania; Naczelnik OSP zapewni: – warunki techniczne do sprawnego przebiegu alarmowania jednostki

– utrzymanie sprawności urządzeń alarmowych oraz ich przeglądy i konserwację według zaleceń producenta.

4. Jednostka będzie podlegała kontroli (inspekcją) gotowości operacyjnej prowadzonym przez właściwe organy kontrolne PSP.

5. Sposoby alarmowania jednostki i środki alarmowania jednostki OSP ORW w Opolu stanowić będzie: − system selektywnego wywołania oparty na pagerach lub telefonach komórkowych − łączność telefoniczna z członkami OSP w miejscu ich zamieszkania − łączność radiotelefoniczna (na kanale powiatowym) w czasie prowadzenia przez jednostkę nasłuchu radiowego.

6. Aktualny wykaz numerów telefonów będzie dostarczony do KM PSP w Opolu przy każdej zmianie numerów. Niezwłocznie odpowiednie pisemne zgłoszenie wpłynie do KM PSP w Opolu.

7. Ochotnicza Straż Pożarna ORW w Opolu zapewni prawidłowy przebieg alarmowania polegający w szczególności na: 1) Natychmiastowym stawieniu się członków w remizie OSP po zaalarmowaniu. 2) Zgłoszeniu do MSK gotowości do wyjazdu, przyjęciu i potwierdzeniu otrzymanej dyspozycji. 3) Ostatecznym ustaleniu składu strażaków OSP do obsady zadysponowanego sprzętu. 4) Ustaleniu trasy dojazdu do miejsca zdarzenia. 5) Zabezpieczeniu obiektu remizy. 6) Zgłoszeniu drogą radiową faktycznego wyjazdu do zdarzenia.

8. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu alarmowania jednostką OSP ORW w Opolu zobowiązuje się do: 1) regularnego, w sposób ustalony przez Komendanta Miejskiego PSP w Opolu, przekazywania do MSK w Opolu szczegółowych danych o stanie dyspozycyjności swoich sił i środków oraz zadysponowaniu do działań, 2) informowania MSK w Opolu o każdorazowym wyjeździe pojazdów poza teren remizy (do samodzielnych działań ratowniczych zgłoszonych przez podmioty inne niż PSP, przeglądów, napraw, ćwiczeń itp.) z podaniem celu, miejsca i dysponenta, 3) informowania MSK w Opolu o awariach sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki OSP i jego wprowadzeniu do podzialu bojowego po naprawie, 4) informowanie Komendy Miejskiej PSP w Opolu o zmianach w stanie ilościowym lub jakościowym sprzętu (zakup, kasacja, przekazanie itp.)

9. W przypadku samodzielnego prowadzenia działań ratowniczych przez jednostkę OSP ORW w Opolu lub podejmowania decyzji przez kierującego działaniem ratowniczym wynikającym z uprawnień KDR, sporządza on stosowną dokumentację w oparciu o wzory zawarte w załączniku nr 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 29.12.1999r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz przekazuje jej treść telefonicznie w dniu zakończenia działań do MSK w Opolu. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada kierujący działaniem ratowniczym (KDR).