OSP ORW w Opolu realizuje następujące zadania:

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

3) udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach prowadzonych na akwenach wodnych , na wodzie i pod wodą,

4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

5) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

7) działania na rzecz ochrony środowiska,

8) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.

9) wykonywanie zadań w sferze działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

– ratownictwa i ochrony ludności,

– porządku i bezpieczeństwa publicznego,

– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cele :
1 . Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest :

– udział w akcjach ratowniczych,

– udział w akcjach ratowniczo-poszukiwawczych

– w zakresie Ratownictwa Wodnego i Podwodnego

– w zakresie Ratownictwa Medycznego

2. Przedmiotem działalności odpłatnej jest:

organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, ​

– ​ wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego także internetowo,

– organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form edukacji,

– prowadzenie robót i usług związanych z budowlami hydrotechnicznymi,

– wynajem pomieszczeń remizy.